λ-Zèf !
Alain Busser & Florian Tobé
d'après une idée originale de Brett Victor
ms
zoom x

Un jeu de logique : Les oeufs alligator

Théorie

Ce jeu représente le lambda calcul (non typé).
 • Un alligator de couleur est une lambda abstraction
 • Un (vieil) alligator blanc représente des parenthèses
 • Un oeuf est une variables
 • La règle numero un, "règle de je-te-mange", correspond à une beta-reduction.
 • La règle numero deux, "règle de la couleur", correspond à une alpha-conversion.
 • La règle du vieil alligator dit que si une paire de parenthèses contient un seul terme, les parenthèses peuvent être enlevées

λ-Calcul en CoffeeScript

               
              

Fonctions Haskell-iennes

 • Une lambda abstraction s'écrit λx.x ⇔ f(x) = x ⇔ (x) -> x
 • L'application (λx.x)(2) ⇔ f(x) = x & x=2 ⇔ ((x) -> x)(2)
 • le λ-calculus encode données, logique des prédicats & recursivité
 • λ-calcul compute saklé computable !
                 f = (x) -> x
                          
                 alert ((x) -> x)(2)
                 alert f
                 alert f(2)
                 alert "Sa ti giny, sati geign pas !"
              

Logique des prédicats

Church à les bools : true & false

                TRUE = (x) -> (y) -> x # λx.λy.x
                FALSE = (x) -> (y) -> y # λx.λy.y
                
                booleanJavaScript = (f) -> f(true)(false)
                
                alert booleanJavaScript(TRUE)
                alert booleanJavaScript(FALSE)
                alert "sa mèm !"
               

(AND / OR) & (NOT / IFTHENELSE)

 • AND(TRUE)(TRUE) ⇔ lambda abstraction ⇔ function ⇔ η-conversion ⇔ TRUE
                booleanJavaScript = (f) -> f(true)(false)
                TRUE = (x) -> (y) -> x # λx.λy.x 
                FALSE = (x) -> (y) -> y # λx.λy.y
                
                # λp.λq.p q p
                AND = (p) -> (q) -> p(q)(p)
                # λp.λq.p p q
                OR = (p) -> (q) -> p(p)(q)
                # λp.λa.λb.p b a    
                NOT = (p) -> (a) -> (b) -> p(b)(a)
                
                alert "oté fépètè !"
                alert booleanJavaScript AND(TRUE)(TRUE) # --> true
                alert booleanJavaScript AND(TRUE)(FALSE) # --> false
                alert AND(FALSE)(TRUE) # --> false
                alert AND(FALSE)(FALSE) # --> false
              

Church à les Numéros

 • Numero Zéro à Church ⇔ 0 ⇔ Fonction IDentité ⇔ (x) -> x
               booleanJavaScript = (f) -> f(true)(false)
               TRUE = (x) -> (y) -> x # λx.λy.x
               FALSE = (x) -> (y) -> y # λx.λy.y
               
               $0 = ZERO = (f) -> (x) -> x      # λf.λx.x
               $1 = ONE  = (f) -> (x) -> f x     # λf.λx.f x
               $2 = TWO  = (f) -> (x) -> f f x    # λf.λx.f (f x)
               $3 = THREE = (f) -> (x) -> f f f x   # λf.λx.f (f (f x))
               $4 = FOUR = (f) -> (x) -> f f f f x  # λf.λx.f (f (f (f x)))
               $5 = FIVE = (f) -> (x) -> f f f f f x # λf.λx.f (f (f (f (f x))))

               ISZERO = (n) -> n( (x) -> FALSE )(TRUE) # λn.n (λx.FALSE) TRUE
               IFTHENELSE = (p) -> (a) -> (b) -> p(a)(b) # λp.λa.λb.p a b

               alert "Nawar mounwar saklé vrè !"
               alert IFTHENELSE(TRUE)(THREE)(FOUR) # --> THREE
               alert IFTHENELSE(FALSE)(THREE)(FOUR) # --> FOUR
               alert IFTHENELSE(ISZERO(ZERO))(THREE)(FOUR) # --> THREE
               alert IFTHENELSE(ISZERO(ONE))(THREE)(FOUR) # --> FOUR
              

Churchons les Numéros Javascript

 • int ⇔ integerJavaScript ⇔ Church Numeral
               int  = (n) -> n((x) -> ++x)(0)
               
               $0 = ZERO = (f) -> (x) -> x # λf.λx.x
               $1 = ONE = (f) -> (x) -> f x # λf.λx.f x
               $2 = TWO = (f) -> (x) -> f f x # λf.λx.f (f x)
               $3 = THREE = (f) -> (x) -> f f f x # λf.λx.f (f (f x))
               $4 = FOUR = (f) -> (x) -> f f f f x # λf.λx.f (f (f (f x)))
               $5 = FIVE = (f) -> (x) -> f f f f f x # λf.λx.f (f (f (f (f x))))
               
               #Predecesseur & Successeur SUCC 
               # λn.λf.λx.n (λg.λh.h (g f)) (λu.x) (λu.u)
               PRED = (n) -> (f) -> (x) -> n((g) -> (h) -> h g f)((u) -> x)((u) -> u)
               SUCC = (n) -> (f) -> (x) -> f (n(f)(x)) # λn.λf.λx.f (n f x)

               #addition PLUS
               PLUS = (m) -> (n) -> (f) -> (x) -> m(f)(n(f)(x)) # λm.λn.λf.λx.m f (n f x)
               PLUS = (m) -> (n) -> m(SUCC)(n) # λm.λn.m SUCC n

               #soustraction SUB
               SUB = (m) -> (n) -> n(PRED)(m) # λm.λn.n PRED m

               #multiplication MULT
               MULT = (m) -> (n) -> (f) -> m n f # λm.λn.λf.m (n f)

               #power POW
               POW = (b) -> (e) -> e b # λb.λe.e b   

               alert  PLUS(ONE)(TWO) # --> THREE
               alert int PLUS(ONE)(TWO) # --> 3
               alert int SUCC(ONE)    # --> 2
               alert int MULT(TWO)(FIVE) # --> 10
               alert int POW(TWO)(FIVE) # --> 32
               alert int PRED(TWO)    # --> 1
               alert int SUB(THREE)(TWO) # --> 1
               alert int SUB(TWO)(THREE) # --> 0
               alert "Perkutè kwé ?!"
              

Combinateurs

 • combinateurs ⇔ lambda expressions sans constante
 • En λ-calcul les abstractions sont anonymous !
 • Pas de nom de fonction dans le corps de la fonction
 • Heureusement : le combinateurwaï Y
               int = (n) -> n((x) -> ++x)(0)
               
               #Le plus simple : le combinateur Identité
               I = (x) -> x # λx.x
               
               TRUE = (x) -> (y) -> x # λx.λy.x
               FALSE = (x) -> (y) -> y # λx.λy.y
               
               $0 = ZERO = (f) -> (x) -> x      # λf.λx.x
               $1 = ONE  = (f) -> (x) -> f x     # λf.λx.f x
               $2 = TWO  = (f) -> (x) -> f f x    # λf.λx.f (f x)
               $3 = THREE = (f) -> (x) -> f f f x   # λf.λx.f (f (f x))
               $4 = FOUR = (f) -> (x) -> f f f f x  # λf.λx.f (f (f (f x)))
               $5 = FIVE = (f) -> (x) -> f f f f f x # λf.λx.f (f (f (f (f x))))

               ISZERO = (n) -> n( (x) -> FALSE )(TRUE) # λn.n (λx.FALSE) TRUE
               #Predecesseur & Successeur SUCC 
               # λn.λf.λx.n (λg.λh.h (g f)) (λu.x) (λu.u)
               PRED = (n) -> (f) -> (x) -> n((g) -> (h) -> h g f)((u) -> x)((u) -> u)
               SUCC = (n) -> (f) -> (x) -> f (n(f)(x)) # λn.λf.λx.f (n f x)

               #multiplication MULT
               MULT = (m) -> (n) -> (f) -> m n f # λm.λn.λf.m (n f)

               #Récursivité
               U = (f) -> f(f)
               Y = (g) -> ((x) -> g (x x))((x) -> g (x x)) # λg.(λx.g (x x)) (λx.g (x x))
   
               #La Factorielle 
               # λr.λn.(1, if n = 0; else n × (r (n−1)))
               YP = (f) -> (g) -> (x) -> (f g g) x
               Y = (f) -> (YP f) (YP f)
               FACT = Y (r) -> (n) -> (((ISZERO n) (x) -> ONE) (x) -> (MULT n) (r (PRED n))) I

               alert int FACT FOUR

              

Florian Tobé 2015